دسته بندی نشده

۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

Quality Control (QC)

An overview of quality control (QC): One of the components of quality management is the quality control (QC) system, whose philosophy is to ensure sufficient efficiency […]
۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

Production and operation unit

Inspection of the production and operation unit: The production and operation unit is another main unit that is in the organizational chart of most companies and […]
۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

QA quality assurance review

What is QA quality assurance? The QA quality assurance unit is used to prevent problems and errors that may occur during product delivery. Quality assurance QA […]
۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

Business and planning

An overview of business and planning The business and planning unit is responsible for project control and related activities from the start of implementation to the […]
۲۰ تیر، ۱۴۰۲

شناخت قرص انتریک کوتد

آشنایی با یکی از مفیدترین قرص ها قرص انتریک کوتد یکی از مفید ترین و کم خطر ترین دارو ها است که برای رفع بسیاری از […]